• Imprimeix

Equip directiu

Equip directiu

L'equip directiu és l'òrgan col·legiat de suport a la gerència.


Membres

ICS: Institut Català de la Salut
GSS: Gestió de Serveis Sanitaris
IDI: Institut de Diagnòstic per la Imatge

Funcions

  • Donar suport a la gerència en la planificació i desenvolupament de l’estratègia marcada pel consell d'administració.
  • Aprovar les directrius i criteris fonamentals per a l’elaboració del pressupost d’activitat, plans d’inversió.
  • Aprovar la proposta de pressupost i el programa d’inversions.
  • Fer el seguiment i avaluació de les principals magnituds econòmiques, d’activitat i decidir i aprovar actuacions basades en els resultats obtinguts.
  • Aprovar les directrius i criteris fonamentals per al disseny i desenvolupament de la cartera de serveis
  • Analitzar i aprovar i avaluar el conjunt de polítiques, estratègies i programes de desenvolupament en matèria de prestació de serveis assistencials, qualitat, de gestió de recursos humans i organització, sistemes d’informació, gestió econòmica i financera, recerca i docència entre d’altres
  • Avaluar propostes pel desenvolupament d’aliances, acords, i convenis amb tercers amb la finalitat d’obtenir millores en la gestió del conjunt i ordenar el posicionament de l’entitat en l’entorn.