Som una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, tenim naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, i les nostres  actuacions empresarials s’ajusten al dret privat. Per això:

  • La vinculació contractual amb els nostres treballadors i treballadores és de caràcter laboral, i sota el principi de l’estabilitat en l’ocupació.

  • Tot el nostre personal està sotmès a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, llevat del que es disposa en els Acords que declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis social per part del personal mèdic i personal graduat d’infermeria.

  • El nostre marc normatiu va ser aprovat en data 18 de desembre de 2015 per la globalitat de la representació legal de treballadors i treballadores i la direcció de l’empresa. Totes les matèries a excepció de les expressament incloses en aquest acord son les regulades en el VIIè Conveni de la XHUP i dels Centres d’Atenció Primària concertats, quedant incorporada literalment la seva redacció a aquest pacte.

  • Hem incorporat eines, tant col·lectives com individuals, com a instruments de promoció i desenvolupament, com la carrera professional i la retribució variables, sent els eixos de la nostra política de planificació de recursos humans.

  • L’oferta pública d’ocupació respecta els principis de publicitat, transparència i igualtat d’oportunitats, i la reserva per a places de personal discapacitat. El nostre canal habitual de comunicació dels llocs de treball que es convoquen amb caràcter indefinit  és la nostra pàgina web, sense perjudici de la utilització de medis complementaris per assegurar la selecció més eficient.

  • La selecció de persones es fa sota el criteri de perfil més adequat a les competències professionals determinades per a cada lloc de treball, i mitjançant un òrgan col·lectiu de decisió (òrgan qualificador) en el qual està present la representació legal de treballadors i treballadores.

  • La contractació amb caràcter eventual (substitucions) es realitza mitjançant canals de reclutament propis, o bé aliens, com el Servei Català d’Ocupació, convenis amb centres docents, etc.

 

Data d'actualització:  13.02.2017