• Imprimeix

Principis i política de qualitat

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) sorgeix davant de la necessitat de dotar adequadament i gestionar de manera eficient els serveis de diagnòstic per la imatge d’alta tecnologia en el sí del sistema sanitari públic, tot cercant la accessibilitat al sistema, la satisfacció del client/usuari,  i amb criteris de qualitat tècnica.

Essent l’assistència diagnòstica als ciutadans la nostra raó d’ésser, tot prestant aquest servei assistencial com una part més dins del procés assistencial integral, el nostre objectiu d’acomplir els seus requisits, així com els legals i reglamentaris, esdevé essencial. Però aquests objectius seran inassolibles si no estan recolzats en uns valors sòlids que provenen de l’esforç diari i del compromís de tota la nostra organització.

Els valors sobre els que rau tot aquest esperit de servei i de millora constant, i que han de servir com a punt de referència per la pressa de decisions, són els següents:

 • El ciutadà és l’eix fonamental de l’empresa.
 • Els professionals, com actiu més important de qualsevol organització, mitjançant la seva formació continuada i el seu desenvolupament professional han de contribuir al creixement de l’IDI.
 • Empresa d’alta qualitat, la qualitat és un atribut que ha d’estar present en totes i cadascuna de les nostres actuacions.
 • La nostra és una empresa pública i per tant implicada i activament compromesa amb la societat a la qual servim i en la que s’assenta.

Tots aquests valors han de servir per aconseguir els següents objectius:

 • Convertir la Qualitat en un factor i un valor fonamental de la nostra organització.
 • Adequar l’oferta dels nostres serveis a la demanda i necessitats de la societat a la que servim.
 • Revisar contínuament els requisits i els resultats dels serveis prestats per identificar les oportunitats de millora.
 • Prestar la màxima atenció a les queixes i suggeriments que ens realitzin els usuaris i clients, donar adequada resposta i mesurar la seva satisfacció.
 • Potenciar l’adquisició de tecnologia avançada i desenvolupar tecnologies de la informació per millorar l’accessibilitat i el tractament de la informació.
 • Fomentar la realització de projectes d’investigació científica i formació especialitzada.
 • Cercar la satisfacció del personal, desenvolupant polítiques de recursos humans, gestió del coneixement i aprenentatge organitzacional.
 • Cercar l’eficiència global de l’organització i la millora continua de l’eficàcia del seu Sistema de Gestió de la Qualitat.

La Qualitat del servei no és solament un objectiu general, sinó que és un compromís ètic de l’organització, que ha d’ésser assumit per tots el treballadors i en primera instància per la Direcció. A l’IDI volem que sigui la nostra manera de treballar, el nostre estil de fer les coses.