• Imprimeix

Informació institucional i organitzativa

L'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i s'adscriu al Servei Català de la Salut.

L’IDI té com a objectiu la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l’administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l’ús i el tractament de la imatge mèdica.

Els següents documents contenen informació d’interès sobre l’organització i l’estructura administrativa de l’IDI.